Mapa kwalifikacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Gdzie można zdobyć certyfikat

Mapa kwalifikacji Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Gdzie można zdobyć certyfikat

Wyszukiwanie kwalifikacji oraz Instytucji Certyfikujących nigdy nie było łatwiejsze. Instytut Badań Edukacyjnych przygotował mapę, która umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie, zdobycie jakich kwalifikacji oferują zaznaczone na niej ośrodki i, tym samym, skorzystanie z rozwiązań jakie daje Zintegrowany System Kwalifikacji.

Potwierdzanie nowych umiejętności, nie tylko tych zdobytych w toku edukacji formalnej (w szkołach i na uczelniach), ale również w trakcie edukacji nieformalnej (np. kursy, szkolenia) i pozaformalnej (inne formy zdobywania wiedzy i doświadczeń, np. praca lub hobby) jest ważnym składnikiem samorozwoju i planowania ścieżki kariery. Dzięki możliwościom oferowanym przez ZSK można łatwo przekształcić je w kwalifikacje rynkowe potwierdzone wiarygodnym certyfikatem.

Czym są kwalifikacje rynkowe?

Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje, które można zdobyć bez konieczności nauki w szkole lub na uczelni. Wiele osób posiada kompetencje poszukiwane na rynku pracy, ale nie może potwierdzić tego żadnym dokumentem przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą. Dzięki kwalifikacjom rynkowym włączonym do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie takiej wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych. Podstawą systemu jest to, co dana osoba potrafi, jej umiejętności i kompetencje. Nie jest natomiast ważny sposób, w jaki zdobyła ona wiedzę i doświadczenia.

W jaki sposób zdobyć certyfikat potwierdzający kwalifikacje

Wystarczy wejść na stronę Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i sprawdzić jakie kwalifikacje są obecnie dostępne. Każda z nich jest dokładnie opisana, dzięki czemu można ustalić do kogo jest skierowana, co trzeba umieć, jakie są szanse na pracę i na ile lat wydawany jest certyfikat. Po dokonaniu wyboru kwalifikacji należy zgłosić się do odpowiedniej Instytucji Certyfikującej, dokonać opłaty i podejść do walidacji (czyli procesu, podczas którego można udowodnić, że spełnia się wymagania dla danej kwalifikacji). W przypadku pozytywnego wyniku otrzymuje się certyfikat, który jest uznawany w Polsce i Unii Europejskiej.

Korzyści dla pracodawców

Rozwijany przez Instytut Badań Edukacyjnych Zintegrowany System Kwalifikacji ułatwia pracodawcom łatwą weryfikację i obiektywne porównywanie posiadanych przez kandydatów do pracy kwalifikacji rynkowych, gwarantując, że certyfikaty pochodzą od godnych zaufania wystawców.

Czym są Instytucje Certyfikujące

Instytucje Certyfikujące (IC) to podmioty z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji włączonych do ZSK, czyli do wydawania dokumentów (np. certyfikatów) potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Uprawnienia do bycia Instytucją Certyfikującą, czyli do certyfikowania określonej kwalifikacji, nadaje minister właściwy dla danej kwalifikacji. Działanie IC (a więc również wiarygodność i jakość wydawanych certyfikatów) monitorują Podmioty Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ), które prowadzą ewaluację zewnętrzną IC.

Instytut Badań Edukacyjnych, m.in. poprzez rozwijanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, wspierającego rozwój kapitału ludzkiego w Polsce i odpowiadającego w nowoczesny sposób na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce, upowszechniania ideę uczenia się przez całe życie oraz zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji.

Mapa kwalifikacji: https://kwalifikacje.edu.pl/mapa-kwalifikacji-zsk-sprawdz-gdzie-zdobedziesz-certyfikat/ 

Źródło informacji: Instytut Badań Edukacyjnych

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Dodaj komentarz